pact privacy logo privacy administratie PIMS verwerkingen register AVG privacy information management system
Privacy • Accounting • Control • Tracking
Online privacy administratie - Start simple, finish fast

Maak uw privacy informatie meteen beschikbaar

Maak uw privacy informatie meteen beschikbaar

Probeer Pact Privacy 30 Dagen Gratis! No Strings Attached

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de volgende begrippen gelden in deze Voorwaarden en Overeenkomst de volgende definities:

 1. “Leverancier”: PACT Online BV;
 2. “Overeenkomst”: de tussen Leverancier en Afnemer tot stand gekomen Overeenkomst met betrekking tot de Diensten;
 3. “Afnemer”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met Leverancier is aangegaan;
 4. “Dienst(en)”: het geheel van door Leverancier te verlenen diensten, zoals nader beschreven in de Overeenkomst;
 5. “Medewerker”: een werknemer van Afnemer of Leverancier en/of een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gemachtigd is werkzaamheden te verrichten voor en/of  onder de verantwoordelijkheid van Afnemer of Leverancier;
 6. “Gebruiker”: Afnemer en/of medewerker van afnemer;
 7. “Vertrouwelijke Informatie”: de vertrouwelijke informatie betreffende Afnemer of Leverancier, daaronder begrepen:
  1. informatie die expliciet als “vertrouwelijk” is aangeduid,
  2. informatie die niet algemeen bekend is,
  3. informatie die niet algemeen toegankelijk is gemaakt door de partij waarop de informatie betrekking heeft en/of waarvan de informatie afkomstig is, en
  4. informatie waarvan het vertrouwelijke karakter bekend moet worden verondersteld;
 8. “Web Applicatie”: de programmatuur zoals beschreven in de overeenkomst, waartoe Leverancier door middel van een webbrowser en internet aan Afnemer toegang verleent voor gebruik in overeenstemming met het bepaalde in de overeenkomst;
 9. “Documentatie”: de elektronische documentatie behorend bij de Web Applicatie;
 10. “Onvolkomenheid”: alle tekortkomingen van de Web Applicatie die aan het functioneren daarvan zoals omschreven in de bijbehorende Documentatie in belangrijke mate in de weg staan. Het ontbreken van functionaliteit in een nieuwe versie van de Web Applicatie die wel aanwezig was in een eerdere versie wordt niet als een Onvolkomenheid beschouwd;
 11. “Log-in Gegevens”: de code(s) voor de Gebruiker waarmee toegang kan worden verkregen tot de Web Applicatie;
 12. “Systeemeisen”: de minimale eisen die gesteld worden aan de hardware en software van Afnemer om deugdelijk gebruik te kunnen maken van de Diensten;
 13. “Maand”: een periode van 1 kalendermaand, bijvoorbeeld van 1 februari tot 1 maart;
 14. “Werkdagen”: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële vrije dagen;
 15. “Voorwaarden”: Deze voorwaarden;
 16. “Aanvullingen”: Extra uitbreiding van het gebruik van de Web Applicatie. Te weten extra administraties. Voor elke Aanvulling zal een supplement aan de Overeenkomst worden toegevoegd.

Artikel 2. Voorwaarden

2.1 Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst. Daaronder begrepen zijn Aanvullingen en alle onderhandelingen en aanbiedingen en andere overeenkomsten met Leverancier die betrekking hebben op de Diensten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;

2.2 Wijziging voorwaarden

Leverancier is gerechtigd de Voorwaarden eenzijdig  te wijzigen. Leverancier zal Afnemer uiterlijk twee (2) maanden voor de inwerkingtreding van de wijzigingen informeren over de voorgenomen wijzigingen. Indien Afnemer niet akkoord is met de voorgenomen wijzigingen, kan Afnemer de Overeenkomst, in afwijking van het bepaalde in artikel 5.2, opzeggen tegen de datum waarop de wijzigingen in werking treden. Als Afnemer niet binnen 15 (vijftien) kalenderdagen vóór het inwerkingtreden van de aangekondigde wijzigingen uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzigingen, wordt Afnemer geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen;

2.3 Geldigheid

Alle aanbiedingen of prijsopgaven met betrekking tot de Diensten zijn vrijblijvend en herroepbaar.

Artikel 3. Gebruiksrecht

3.1 Web Applicatie

Leverancier verleent Afnemer hierbij het niet exclusieve en niet overdraagbare recht om de Web Applicatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst te gebruiken ten behoeve van de interne bedrijfsvoering van Afnemer, voor het aantal administraties en modules zoals in de Overeenkomst opgenomen. Het gebruiksrecht houdt ook in het recht de bij de Web Applicatie behorende Documentatie te gebruiken;

3.2 Aanvang

Het gebruiksrecht begint op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen;

3.3 Soort

Afnemer zal de Web Applicatie slechts gebruiken in overeenstemming met de Voorwaarden;

3.4 Vernieuwingen

Leverancier mag, naar eigen inzicht, vernieuwingen aanbrengen in de Web Applicatie. Leverancier zal Afnemer tijdig op de hoogte stellen van de verwerking van updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de Web Applicatie, één en ander naar oordeel van Leverancier.

Artikel 4. Reikwijdte van het gebruiksrecht

4.1 Derden

Afnemer mag niet toestaan dat de Web Applicatie wordt gebruikt ten behoeve van en/of door enige andere rechts)persoon dan Afnemer en haar Medewerkers;

4.2 Aantal

Het is Afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan de Web Applicatie te gebruiken voor meer dan het aantal bij het sluiten van de Overeenkomst en/of Aanvullingen overeengekomen administraties;

4.3 Overdracht aan derden

Het is Afnemer niet toegestaan rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst of de Voorwaarden over te dragen aan derden.

Artikel 5. Duur en einde van de overeenkomst

5.1 Aanvang

De Overeenkomst vangt aan op het moment dat deze door de daartoe bevoegde personen van Afnemer en Leverancier in Twee (2) -voud is getekend. Zij wordt aangegaan voor de periode van een jaar (12 Maanden), tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de Overeenkomst. Een Overeenkomst begint altijd op de eerste dag van een Maand en eindigt altijd op de laatste dag van een Maand.

5.2 Verlenging

Na afloop van de termijn bedoeld in artikel 5.1, waaronder dus ook begrepen een afwijkende termijn die uitdrukkelijk is overeengekomen, wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor opvolgende periodes van telkens een jaar (12 Maanden). De Overeenkomst kan door partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) Maand, welke periode begint te lopen op de eerste dag van de termijn volgend op de termijn waarin de opzegging is ontvangen;

5.3 Toegang tot gegevens

Bij beëindiging van de Overeenkomst op de wijze zoals beschreven onder 5.2, heeft Afnemer tot op de laatste dag van de Overeenkomst de mogelijkheid al zijn gegevens te downloaden;

5.4 Directe beëindiging

Leverancier mag de Overeenkomst per direct beëindigen op het moment dat Afnemer aan Leverancier meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of op het moment dat Leverancier uit de omstandigheden moet afleiden dat de Afnemer niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen of op het moment dat (de onderneming van) Afnemer zijn activiteiten staakt. De Overeenkomst eindigt van rechtswege en per direct op het moment dat de (onderneming van) Afnemer geliquideerd wordt, surseance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard;

5.5 Opschorten Diensten

Bij gebreke van tijdige voldoening aan verplichtingen door de Afnemer heeft Leverancier te allen tijde het recht haar verplichtingen op te schorten en toegang tot de Diensten te blokkeren. Voorts kan Leverancier de Overeenkomst alsdan elektronisch en zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden als de Afnemer, na een elektronische ingebrekestelling, alsnog nalaat zijn verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen;

5.6 Schadevergoeding

Leverancier is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding als gevolg van een beëindiging als beschreven in artikel 5.2, 5.4 en 5.5;

5.7 Toegang tot gegevens bij directe beëindiging

Bij beëindiging van de Overeenkomst zoals beschreven in artikel 5.4 en 5.5 zal Afnemer geen toegang meer hebben tot de Web Applicatie en zijn gegevens. Leverancier zal bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, geen vergoedingen aan Afnemer terugbetalen.

5.8 Aanvullingen

De looptijd van de Overeenkomst wordt niet gewijzigd door het plaatsen van Aanvullingen door Afnemer;

5.9 Opzeggen deel van overeenkomst

Opzegging van een deel van de Overeenkomst door Afnemer is alleen mogelijk voor zover het de opzegging van één of meerdere administraties en/of modules betreft en de gedeeltelijke opzegging elektronisch geschiedt. Afnemer moet uitdrukkelijk aangeven welke specifieke administraties en/of modules opgezegd dienen te worden. De opzeggingstermijn als bedoeld in artikel 5.2 is hierop van toepassing;

5.10 Ingang opzegging deel van overeenkomst

De deelopzegging conform artikel 5.9 heeft niet geldig plaatsgevonden als Afnemer niet heeft aangegeven welke specifieke administraties en/of modules opgezegd dienen te worden. Zolang Afnemer niet (tijdig) aangeeft welke administraties en/of modules opgezegd dienen te worden, moet Afnemer voor deze administraties en/of modules de maandelijkse vergoeding betalen.

Artikel 6. Prijs en betaling

6.1 BTW en andere heffingen

Alle door Leverancier gehanteerde prijzen en andere tarieven zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege die voor rekening van de Afnemer komen;

6.2 Prijsaanpassing

De vergoeding als genoemd in artikel 7 zal altijd per de eerste dag van elk kalenderjaar worden aangepast aan de inflatie ongeacht of dit plaats vind tijdens een lopend contract. De verhoging is gebaseerd op het prijsinflatie indexcijfer van het CBS voor dat jaar. Naast de prijsaanpassing zoals hiervoor vermeld mag Leverancier een additionele prijsverhoging doorvoeren bij aanvang van een nieuwe termijn. De verhoging zal dan gelden voor de nieuwe jaarlijkse termijn. Afnemer kan alsdan de Overeenkomst opzeggen tegen de eerst volgende mogelijke datum zoals vastgelegd in artikel 5.2 van deze Voorwaarden. Leverancier dient een eventuele additionele jaarlijkse verhoging uiterlijk een (1) Maand voor ingang van de prijsverhoging aan te geven.

6.3 Facturatie

De vergoeding (inhoudende het maandelijks abonnementstarief) en de vergoeding voor de Aanvullingen worden vooraf gefactureerd , tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Aanvullingen door de Afnemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst worden pro rata gefactureerd vanaf het daadwerkelijke moment van de toevoeging. Eventuele andere vergoedingen (bijvoorbeeld consultancydiensten) behorende bij de Overeenkomst worden gefactureerd na afloop van een kalendermaand. Dit betekent dat Afnemer in een enkel geval na beëindiging van de Overeenkomst nog een bedrag dient te voldoen.

6.4 Betalingsverplichting

Indien blijkt dat de betaling niet binnen de daarvoor op de factuur gestelde termijn is voldaan zal de Leverancier de Afnemer hiervan middels een herinnering op de hoogte brengen. In deze herinnering staat ook de termijn waarbinnen Afnemer alsnog aan de betalingsverplichting kan voldoen. Blijkt dat de betaling na deze nieuwe termijn nog niet is voldaan dan volgt een aanmaning en zal de toegang tot de Web Applicatie door de Leverancier worden geblokkeerd.

6.5 De-blokkade

Op verzoek van Afnemer kan de toegang tot de Web Applicatie die conform artikel 6.4 is geblokkeerd, binnen drie (3) maanden gereactiveerd worden tegen betaling van de openstaande vergoedingen, vermeerderd met een extra vergoeding conform artikel 6.6 en 6.7.

6.6 Handelsrente

Als Afnemer zijn betalingsverplichtingen uit dit artikel 6 niet of niet op tijd nakomt, is hij in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Afnemer is dan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de op dat moment geldende wettelijke handelsrente verschuldigd voor een maand of gedeelte van een maand.

6.7 Additionele kosten

Alle kosten die Leverancier zowel in als buiten rechte heeft gemaakt, inclusief advocaatkosten, doordat Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet nakomt zijn voor rekening van Afnemer. De door Leverancier gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom van de vordering.

6.8 Vooruitbetaling

Naast het bepaalde in dit artikel 6 en artikel 7, is Leverancier gerechtigd indien de in artikel 5.4 bedoelde gevallen zich voordoen, per direct vooruitbetaling van Afnemer te verlangen tot het einde van de (beoogde) looptijd van de Overeenkomst. Deze totaalvergoeding is onmiddellijk opeisbaar. Artikel 6.8 is ook van toepassing wanneer betaling door Afnemer uitblijft nadat Leverancier de in artikel 6.4 omschreven procedure heeft gevolgd.

Artikel 7. Vergoeding

7.1 Vergoeding

Afnemer betaalt voor de Diensten een maandelijkse vergoeding, met uitzondering van consultancydiensten waarvoor apart een vergoeding in rekening wordt gebracht. Deze vergoeding wordt bepaald in de Overeenkomst. De vergoeding zal worden betaald aan Leverancier.

7.2 Ingang vergoeding

De vergoeding is verschuldigd vanaf het moment waarop de Overeenkomst conform artikel 2.4 tot stand is gekomen, ongeacht of Afnemer gebruik maakt van de Diensten.

7.3 Vergoeding consultancydiensten

Leverancier zal de vergoedingen voor de consultancydiensten na afloop van de consultancydiensten bij Afnemer in rekening brengen, welke in overeenstemming met artikel 6.3 dienen te worden voldaan.

Artikel 8. Verplichtingen van de Leverancier

8.1 Back-up

De Web Applicatie draait op een omgeving van een derde partij (Oracle). Deze derde partij verzorgt de back-up.

8.2 Beveiliging

Leverancier staat ervoor in dat de gegevens die Afnemer via de Web Applicatie heeft ingevoerd zo goed als redelijkerwijs mogelijk worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door niet-Gebruikers.

8.3 Inzage in gegevens

Met uitzondering van het bepaalde in artikel 10.1 en 12.5 zal Leverancier geen gegevens inzien die Afnemer via de Web Applicatie bij Leverancier heeft geplaatst, en stelt Leverancier geen gegevens ter beschikking aan derden (met uitzondering van dochterondernemingen van Leverancier), tenzij Leverancier hiertoe op grond van de wet, een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie verplicht is.

Artikel 9. Verplichtingen en medewerking Afnemer

9.1 Bankrekening

Afnemer moet een bankrekening hebben bij een (internationale) bank, geregistreerd bij de lokale centrale bank.

9.2 Gegevenswijzigingen

Afnemer zal Leverancier alle informatie en medewerking, waaronder mede begrepen het doorgeven aan Leverancier van correcte en actuele NAW- en betalingsgegevens, verschaffen die Leverancier nodig heeft voor de instandhouding van de Diensten.

9.3 Gebruiksregels

Afnemer is verplicht de gebruiksregels van artikel 11 in acht te nemen.

9.4 Blokkade

Als Afnemer zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst en/of de Voorwaarden niet nakomt, mag Leverancier de toegang en het gebruik van de Web Applicatie door Afnemer zonder voorafgaande aankondiging blokkeren zoals aangegeven in artikel 6.4.

9.5 Werkomgeving

Afnemer zorgt voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbinding benodigd voor het gebruik van de Diensten. Afnemer staat ervoor in dat de door hem ten behoeve van de Diensten gebruikte apparatuur en software voldoen aan de Systeemeisen. Afnemer is verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen om zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.

Artikel 10. Gegevens

10.1 Opslag

De gegevens die Afnemer via de Web Applicatie heeft ingevoerd worden opgeslagen in een databank die onder beheer van een door Leverancier ingeschakelde derde staat.

10.2 Eigendom

Afnemer blijft te allen tijde eigenaar van de door haar ingevoerde gegevens.

10.3 Backup

Afnemer dient zelf regelmatig via de Web Applicatie een back-up te maken van alle gegevens die via de Web Applicatie zijn ingevoerd en deze back-up buiten de Web Applicatie op te slaan. Leverancier is in geen enkel geval aansprakelijk voor kosten van (reproductie van) verminkte of verloren gegane gegevens en evenmin voor (gevolg) schade of gederfde winsten van Afnemer.

10.4 Her-activering

Tot drie (3) maanden na het einde van de Overeenkomst kan Afnemer Leverancier verzoeken om de Overeenkomst te her-activeren vanaf het moment dat de eerste betaling van de vergoeding met betrekking tot de her-activering is ontvangen. Na her-activering heeft Afnemer weer inzicht in zijn gegevens zoals die ten tijde van de beëindiging in de momentopname zoals omschreven in artikel 8.1 waren opgenomen. Leverancier geeft geen gehoor aan het in dit artikel 10.4 bedoelde verzoek indien de vergoeding niet is betaald.

10.5 Wettelijke bewaartermijn

Afnemer moet zorgdragen voor een adequate naleving van toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. De verplichting voor Afnemer ziet op de administratie(s) en de daarbij behorende gegevens die via de Web Applicatie zijn ingevoerd. Op Leverancier rust geen wettelijke bewaartermijn voor de door Afnemer ingevoerde administratie(s) en gegevens.

Artikel 11. Gebruiksregels

11.1 Schade

Afnemer zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan (klanten van) Leverancier bij het gebruik van de Diensten. Het is Afnemer niet toegestaan handelingen te verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van (klanten van) Leverancier.

11.2 Wet

Het is Afnemer niet toegestaan de Diensten te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen of de Voorwaarden.

11.3 Verantwoording

Leverancier is niet verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die de Afnemer via de Web Applicatie bij Leverancier heeft geplaatst.

11.4 Datavolume

Afnemer zal de Diensten zodanig gebruiken dat de door hem opgeslagen hoeveelheid informatie en het door hem gerealiseerde volume van het datatransport niet significant afwijken van het door Leverancier aangegeven gemiddelde gebruik van de Diensten door andere Afnemers. Indien dit gebruik door Afnemer naar het oordeel van Leverancier significant afwijkt van het gemiddelde gebruik, zal Leverancier contact opnemen met Afnemer om specifieke voorwaarden met Afnemer overeen te komen voor het extra gebruik. Als partijen geen overeenstemming bereiken over deze specifieke voorwaarden is Leverancier gerechtigd om het gebruik van de Web Applicatie door Afnemer na voorafgaande aankondiging te beperken.

Artikel 12. Ondersteuning

12.1 Duur

Voor de duur van de Overeenkomst heeft Afnemer recht op ondersteuning.

12.2 Inhoud

Ondersteuning omvat het recht op het raadplegen van Documentatie. Daarnaast kunnen 24 uur per dag vragen worden ingediend via de Web Applicatie. Verder heeft Afnemer gedurende kantooruren (op Werkdagen van 08:30 uur tot 17:30 uur) met inachtneming van artikel 12.4 recht op telefonische ondersteuning met betrekking tot het gebruik en het functioneren van de Diensten.

12.3 Niet binnen ondersteuning

Ondersteuning omvat niet:

 1. diensten ten aanzien van systeemconfiguraties (inrichting), hardware en netwerken;
 2. structureel werk zoals het definiëren van lay-outs, overzichten, jaarverslagen, inrichting van rekenschema’s, boekhoudkundige vraagstukken, importdefinities en koppelingen met software van derden;
 3. ondersteuning op locatie;
 4. het op verzoek van Afnemer uitbreiden van de functionaliteit van de Web Applicatie;
 5. het converteren van bestanden en/of het terugzetten van back-up bestanden;
 6. diensten ten aanzien van externe databases van andere producenten dan die van Leverancier;
 7. configuratie (inrichting), training of andere niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst omschreven diensten;
 8. Ondersteuning voor (bedienings-) software van andere producenten dan Leverancier, waaronder tevens verstaan wordt de software van derden die vanuit de Web Applicatie kan worden opgestart;
 9. bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan de Web Applicatie;
 10. het verstrekken van nieuw beschikbaar gekomen producten;
 11. Ondersteuning voor de internetverbinding;
 12. Ondersteuning in een omgeving die volgens de Systeemeisen niet ondersteund wordt.

12.4 Gebruikers

Ondersteuning mag alleen worden aangevraagd door een Gebruiker. Gebruiker is gehouden eerst de toepasselijke Documentatie te raadplegen en/of vragen in te dienen via de Web Applicatie voordat er telefonisch contact wordt opgenomen met Leverancier voor ondersteuning.

12.5 Inzage in gegevens

In het kader van het leveren van ondersteuning is Leverancier gerechtigd de gegevens van Afnemer, bedoeld in artikel 10, in te zien.

Artikel 13. Advies

13.1 Partners

Via door Leverancier geselecteerde partners kunnen adviesdiensten worden aangeboden (zoals bijvoorbeeld genoemd in artikel 12.3).

Artikel 14. Beschikbaarheid

14.1 Inspanning

Leverancier spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot de Web Applicatie.

14.2 Onderhoud

Leverancier mag, zonder voorafgaande bekendmaking, de toegang tot de Web Applicatie en de Web Applicatie (tijdelijk) te blokkeren of het gebruik ervan beperken als dit noodzakelijk is voor de veiligheid en bescherming van de Diensten en bijbehorende gegevens(opslag), alsook voor (preventief-) onderhoud of voor het verrichten van aanpassingen of verbeteringen van één of meer Diensten. Dit brengt geen recht op schadevergoeding van Afnemer ten opzichte van Leverancier met zich mee. Leverancier zal proberen om de termijn tot een minimum te beperken en Afnemer op tijd te informeren.

Artikel 15. Gebruik van de Web Applicatie

15.1 Login

Leverancier geeft Afnemer toegang tot de Web Applicatie door middel van het verstrekken van Log-in Gegevens die moeten worden ingevoerd in het inlogscherm. Afnemer zal zorgvuldig omgaan met en is verantwoordelijk voor de Log-in Gegevens. De Log-in Gegevens zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden gebruikt buiten de organisatie van Afnemer. Gebruikers zijn verplicht de Log-in Gegevens volstrekt geheim te houden. Afnemer is aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn Log-in Gegevens. Alle handelingen van de Gebruikers met betrekking tot de Log-in Gegevens zijn voor rekening en risico van Afnemer.

15.2 Toegang

De Web Applicatie biedt Gebruikers de exclusieve toegang tot informatie, welke aan hen is gerelateerd zoals relatiegegevens, projecten, voorraad. De Web Applicatie stelt ook algemene informatie beschikbaar ter ondersteuning van het gebruik van producten van Leverancier. Afnemer staat er voor in dat de Gebruikers op een verantwoordelijke wijze omgaan met de toegang tot de Web Applicatie en de daaruit verkregen informatie, terwijl Afnemer ook onvoorwaardelijk de verantwoordelijkheid houdt en/of aanvaardt voor enige informatie die de Gebruikers op de Web Applicatie toevoegen en/of wijzigen.

15.3 Rechten

De door of namens Leverancier via de Web Applicatie en/of de Website ter beschikking gestelde informatie wordt, tenzij anders vermeld, onder voorbehoud gegeven en zonder dat afnemer of derden daaraan enige rechten kunnen ontlenen.

15.4 Blokkade

Leverancier heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen de toegang van Afnemer tot de Web Applicatie voor onbepaalde tijd te beperken of te blokkeren, als er een vermoeden is van misbruik of van ander oneigenlijk gebruik.

Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten

16.1 Eigendom

Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op en alle soortgelijke rechten ter bescherming van (informatie met betrekking tot) de Web Applicatie en Documentatie, zijn het exclusieve eigendom van Leverancier of diens licentiegever(s). Geen van de in de Overeenkomst of de Voorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan Gebruiker.

16.2 Muteren door Gebruiker

Gebruiker zal geen enkele aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van Leverancier op of in de Web Applicatie, Documentatie wijzigen, verwijderen of onherkenbaar maken. Afnemer zal geen enkel merk, ontwerp of domeinnaam van Leverancier of een daarmee overeenstemmende naam of teken gebruiken of registreren, waar dan ook ter wereld.

16.3 Derden aansprakelijkheid

Leverancier vrijwaart Afnemer voor elke schadevergoeding en alle kosten en onkosten waartoe Afnemer als gevolg van een door een derde ingestelde rechtsvordering wordt veroordeeld in verband met een inbreuk of vermeende inbreuk op geldige octrooien, auteursrechten, merken of andere rechten van derden door het gebruik door Afnemer, overeenkomstig de Overeenkomst, de Voorwaarden en de Documentatie, van de Web Applicatie of enig deel daarvan, op voorwaarde dat Afnemer Leverancier onmiddellijk elektronisch, conform artikel 23.2 van deze Voorwaarden, van een dergelijke rechtsvordering in kennis stelt wanneer deze aan hem wordt aangekondigd, Afnemer aan Leverancier toestaat naar eigen inzicht verweer tegen de betreffende aanspraken te voeren en een schikking te treffen en Afnemer daarbij op eerste verzoek van Leverancier alle relevante informatie en andere medewerking aan Leverancier verstrekt.

16.4 Verbod gebruik

Als een gerechtelijk verbod op het gebruik door Afnemer van de Web Applicatie is opgelegd vanwege een inbreuk makende handeling zoals bedoeld in artikel 16.3 of naar het oordeel van Leverancier, de kans bestaat dat de Web Applicatie het onderwerp zal zijn van een succesvolle vordering wegens inbreuk, dan heeft Leverancier het recht om naar eigen keuze en voor eigen rekening:

 1. voor Afnemer het recht te verkrijgen de Web Applicatie te blijven gebruiken zoals bepaald in deze Voorwaarden;
 2. de Web Applicatie te vervangen of zodanig aan te passen, dat deze niet langer inbreuk maakt, mits de functionaliteit daarvan wezenlijk ongewijzigd blijft; of
 3. indien de voorgaande opties (1) en (2) redelijkerwijs – naar oordeel van Leverancier – niet haalbaar zijn, de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden, evenals de in de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden toegekende rechten met betrekking tot die inbreuk makende Web Applicatie, te beëindigen.

16.5 Aansprakelijkheid bij verantwoording Afnemer

Naast het in artikel 16.3 bepaalde, is Leverancier op grond van dit artikel niet aansprakelijk ten opzichte van Afnemer voor zover een vordering verband houdt met:

 1. gebruik van de Web Applicatie en samenhang met niet door Leverancier geleverde gegevens, apparatuur of software, waarbij de Web Applicatie op zichzelf geen inbreuk zou maken of op een andere manier onderwerp van de vordering zou zijn;
 2. onjuist gebruik van de Web Applicatie of gebruik op een niet in de Documentatie omschreven wijze;
 3. een aanpassing van de Web Applicatie die door een andere (rechts)persoon dan Leverancier is doorgevoerd; of
 4. het opvolgen door Leverancier van de uitdrukkelijke instructies van Afnemer. Afnemer vrijwaart Leverancier tegen vorderingen als omschreven in de punten (1) tot en met (4) van dit artikel.

16.6 Aanvaarding Afnemer

Afnemer erkent en aanvaardt dat de volledige en uitsluitende aansprakelijkheid van Leverancier voor inbreuk op octrooien, auteursrechten, merken of andere intellectuele eigendomsrechten luidt zoals bepaald in dit artikel 16 en in artikel 17.

16.7 Technische bescherming

Leverancier mag technische voorzieningen treffen en in stand houden ter bescherming van de (intellectuele eigendomsrechten op de) Web Applicatie en de Documentatie en met het oog op de overeengekomen beperkingen in het gebruik van de Web Applicatie. Afnemer zal dergelijke technische voorzieningen niet omzeilen of verwijderen.

16.8 Controle

Leverancier kan een controle en/of inspectie (laten) uitvoeren om na te gaan of Afnemer de voorwaarden van de Overeenkomst en de Voorwaarden naleeft. Deze controle en/of inspectie wordt tijdens de gebruikelijke kantooruren uitgevoerd, op zodanige wijze dat de bedrijfsactiviteiten van de Afnemer hierdoor niet onredelijk belemmerd worden. Een dergelijke controle wordt door een onafhankelijke door Leverancier geselecteerde en ingeschakelde deskundige uitgevoerd en Afnemer is verplicht deze deskundige de informatie, ondersteuning en toegang tot haar gebouwen en systemen te geven die redelijkerwijs nodig is om de deskundige in staat te stellen zijn controlerende taak naar behoren uit te voeren. Deze onafhankelijke deskundige zal een samenvattende notitie overleggen waaruit zijn bevindingen blijken met betrekking tot de controle van de door Afnemer afgegeven rapporten en de naleving door Afnemer van de Overeenkomst en de Voorwaarden. De onafhankelijke deskundige verschaft Leverancier in geen enkel geval andere informatie dan die hem bij de controle en/of de inspectie ter kennis komt. De kosten van deze controle zijn voor rekening van Leverancier, tenzij de controle aantoont dat Afnemer de voorwaarden van de Overeenkomst of de Voorwaarden niet nakomt, in welk geval de kosten voor rekening van Afnemer zijn.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

17.1 Bepaling aansprakelijkheid

Leverancier, haar Medewerkers, haar wettelijke vertegenwoordigers en door haar ingeschakelde derden in de uitvoering van haar verplichtingen, kunnen slechts aansprakelijk worden gehouden voor directe schade aan zaak of persoon welke het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier, haar Medewerkers, haar wettelijke vertegenwoordigers en door haar ingeschakelde derden. Voor zover wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijkheid uitsluiten voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld, is Leverancier, haar Werknemers, haar wettelijke vertegenwoordigers en door haar ingeschakelde derden slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende leden van dit artikel 17.

17.2 Bedragen

In het geval van lichamelijk letsel, ongeacht of dit letsel de dood tot gevolg heeft, is de aansprakelijkheid van Leverancier in ieder geval beperkt tot een bedrag van EUR 5.000 per schade toebrengende gebeurtenis. In het geval van zaakschade is de aansprakelijkheid van Leverancier in ieder geval beperkt tot EUR 2.000 per schade toebrengende gebeurtenis. In beide gevallen geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis.

17.3 Uitsluiting aansprakelijkheid

 1. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet uitsluitend, wordt verstaan: gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Afnemer, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Afnemer aan Leverancier voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Afnemer aan Leverancier voorgeschreven toeleveranciers, voor gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs als Leverancier in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.
 2. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Afnemer die verband houdt met het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van de Web Applicatie.
 3. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Afnemer die verband houdt met het (niet) functioneren van programmatuur van Afnemer of van derden, van apparatuur van Afnemer, Leverancier of derden, of van internetverbindingen van Afnemer, Leverancier of derden.
 4. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet juist, het niet volledig of het niet tijdig verzenden of ontvangen van gegevens die via de Web Applicatie bij Leverancier worden geplaatst.

17.4 Beperking aansprakelijkheid

Voor zover Leverancier geen aanspraak kan maken op de in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen of -beperkingen, is zijn aansprakelijkheid te allen tijde per geval beperkt tot een bedrag van 50% van alle in de 6 (zes) maanden voorafgaand aan haar verzuim aan Afnemer gefactureerde bedragen, verminderd met crediteringen door Leverancier aan Afnemer in die periode. Voor zover Leverancier ook geen aanspraak kan maken op de hiervoor in dit artikel 17.4 genoemde beperking, geldt dat de aansprakelijkheid van Leverancier in ieder geval beperkt is tot EUR 1.000,=.

17.5 Aanvaarding Afnemer

 1. Afnemer erkent en aanvaardt dat de vergoeding voor de Diensten is vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel.
 2. Afnemer erkent en aanvaardt dat de Web Applicatie nooit perfect of 100% vrij van Onvolkomenheden kunnen zijn en dat niet alle Onvolkomenheden zullen (kunnen) worden hersteld.
 3. Afnemer vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst of de Voorwaarden, tenzij Afnemer deze aanspraken ten opzichte van Leverancier met inachtneming van het in dit artikel bepaalde geldend zou kunnen maken als Afnemer de schade zelf zou hebben geleden.

17.6 In gebreke stelling

 1. De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met Afnemer ontstaat in alle gevallen slechts als Afnemer Leverancier onmiddellijk en deugdelijk elektronisch, conform artikel 24.2 van deze Voorwaarden, in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn wordt gegeven om zijn verplichtingen alsnog (juist) na te komen, en Leverancier na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen.

De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.

 1. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval als Afnemer geen maatregelen neemt om
  1. de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken;
  2. te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of
  3. als Afnemer nalaat Leverancier zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is over de schade te informeren en hem van alle relevante informatie te voorzien.

17.7 Termijn

Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Leverancier vervalt na 24 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 18. Privacy

18.1 Verantwoordelijkheid

Voor zover Afnemer met gebruikmaking van de Web Applicatie persoonsgegevens verwerkt is Afnemer daarvoor de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Afnemer staat ervoor in dat zij de persoonsgegevens rechtmatig verwerkt. Leverancier zal de persoonsgegevens alleen verwerken in opdracht van Afnemer en volgens de instructies van Afnemer, waaronder mede begrepen het bepaalde in de Overeenkomst.

18.2 Verwerkersovereenkomst

Een verwerkersovereenkomst kan worden opgevraagd via de in Artikel 26 genoemde kanalen.

Artikel 19. Geheimhouding

19.1 Openbaarmaking

Beide partijen zullen Vertrouwelijke Informatie betreffende de andere partij niet openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de Vertrouwelijke Informatie is verkregen.

19.2 Nakomen verplichting

Beide partijen nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om hun geheimhoudingsverplichtingen na te komen. Geen van de in dit artikel opgenomen bepalingen legt de ontvangende partij enige beperking op ten aanzien van informatie of gegevens, al dan niet gelijk of gelijksoortig aan de informatie of gegevens vervat in de Vertrouwelijke Informatie, indien die informatie of gegevens:

 1. al het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de betrokken partij werden verkregen;
 2. onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de betrokken partij;
 3. algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; of
 4. door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting ten opzichte van de betrokken partij wordt geschonden.

19.3 Wettelijke verplichting

De geheimhoudingsverplichtingen in dit artikel gelden niet voor zover Vertrouwelijke Informatie van de andere partij openbaar dient te worden gemaakt op grond van de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.

19.4 Derden

Partijen staan er voor in dat hun Medewerkers en door partijen ingeschakelde derden de in dit artikel beschreven geheimhoudingsverplichtingen nakomen.

Artikel 20. (Leverings)Termijnen

20.1 Levering

Alle (leverings)termijnen worden door Leverancier naar beste weten vastgesteld en worden zoveel mogelijk in acht genomen. Zodra Leverancier weet van een omstandigheid die tijdige levering misschien in de weg staat, zal hij overleggen met Afnemer over een nieuwe (leverings)termijn. Afnemer heeft in geen geval recht op schadevergoeding in verband met een te late levering. Leverancier heeft te allen tijde het recht deelleveringen te verrichten.

Artikel 21. Uitsluiting

21.1 Bepaling uitsluiting

Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in de Overeenkomst is opgenomen, geeft Leverancier geen andere of nadere garanties, toezeggingen, voorwaarden met betrekking tot de Diensten. Leverancier wijst hierbij alle andere garanties, toezeggingen, of voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet of op grond van de wet (met inbegrip van doch niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, het geen inbreuk maken op andere rechten of geschiktheid voor een bepaald doel) met betrekking tot de Diensten af.

21.2 Buitenland

In sommige landen en/of staten is het niet toegestaan om impliciete garanties uit te sluiten, als gevolg waarvan de in artikel 21.1 opgenomen uitsluiting niet op alle klanten van toepassing is. In zulke gevallen zal de volgens lokale regelgeving minimaal toegestane garantie van toepassing zijn.

Artikel 22. Overmacht

22.1 Nakoming verplichting

Als er sprake is van overmacht is een partij niet verplicht tot nakoming van een contractuele verplichting, met uitzondering van een verplichting tot betaling, voortvloeiend uit de Overeenkomst of de Voorwaarden. Onder overmacht wordt onder andere maar niet alleen verstaan: militair optreden, overheidsoptreden, weersomstandigheden, uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van Leverancier, transportproblemen en stakingen.

22.2 Reeds nagekomen verplichting

Als Leverancier bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of door de overmacht alleen gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, mag zij de al geleverde prestatie c.q. het leverbare deel van de prestatie afzonderlijk factureren en is de wederpartij dan wel Afnemer gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke Overeenkomst betrof.

Artikel 23. Softwarecomponenten van derden

23.1 Voorwaarden

Indien en voor zover de Web Applicatie software van een derde bevat, dan zullen de voorwaarden die van toepassing zijn tussen Leverancier en die bedoelde derde ook gelden tussen Leverancier en Afnemer. De voorwaarden van deze software zijn in te zien op: https://cloud.oracle.com.

Artikel 24. Overige bepalingen

24.1 Uitbesteding

Leverancier kan zijn rechten of plichten op grond van de Voorwaarden of de Overeenkomst overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of aan een andere daartoe door haar ingeschakelde derde. In het geval van overdracht of uitbesteding blijven deze Voorwaarden van toepassing op (de Overeenkomst met) Afnemer.

24.2 Communicatie

Iedere kennisgeving of andere mededeling in verband met de Overeenkomst of de Voorwaarden wordt via de Web Applicatie of elektronisch (email) gericht aan het adres van de andere partij zoals vermeld in de Overeenkomst.

24.3 Wet

Als enige bepaling uit de Overeenkomst of uit deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Partijen zullen in een dergelijk geval overleggen om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking die niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de Overeenkomst of deze Voorwaarden blijven ongewijzigd van kracht.

24.4 Afstand recht

Vertraging of verzuim door Leverancier met betrekking tot het tegenover de Afnemer geldend maken van enig recht dat Leverancier op grond van de Overeenkomst of de Voorwaarden heeft, houdt nooit afstand van recht in. Als een partij afstand doet van een recht dat hij op grond van de Overeenkomst of Voorwaarden heeft, houdt dit niet in dat deze partij ook in een volgend geval afstand van dit recht of van andere rechten doet of moet doen.

24.5 Afspraken

De Overeenkomst en de Voorwaarden geven volledig weer hetgeen tussen partijen is overeengekomen met betrekking tot de Diensten en vervangen alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijke als mondelinge. Naast het bepaalde in artikel 2.2 en artikel 6.2 kan de Overeenkomst alleen worden gewijzigd door middel van een op elektronische wijze tot stand gekomen Overeenkomst tussen Afnemer en Leverancier.

24.6 Voorwaarden afnemer

De toepasselijkheid van een geheel of gedeelte van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij die door Leverancier uitdrukkelijk zijn aanvaard.

24.7 Communicatie

 1. De door Leverancier opgeslagen versie van communicatie geldt als bewijs van de betreffende communicatie, behoudens tegenbewijs door Afnemer.
 2. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet is ontvangen door afleverings- en/of toegankelijkheids-problemen met betrekking tot de e-mailbox van Afnemer, komt dit voor risico van Afnemer, ook als de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

24.8 Vergoeding overschrijding beperking

Als Afnemer en Leverancier in de Overeenkomst een beperking zijn overeengekomen voor wat betreft het aantal en de grootte van de door Afnemer geregistreerde transacties, mutaties of aangeleverde documenten, al dan niet per tijdseenheid, mag Leverancier bij overschrijding, de overschreden aantallen of grootte achteraf in rekening brengen tegen het overeengekomen tarief. Om te bepalen of het door partijen overeengekomen aantal of grootte is overschreden, zal Leverancier het aantal door Afnemer geregistreerde transacties, mutaties of aangeleverde documenten door middel van rapportages inzichtelijk maken. De administratie van Leverancier geldt als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door Afnemer. Leverancier neemt bij het opstellen van de benodigde rapportages het bepaalde in artikel 8.3 van de Voorwaarden in acht.

Artikel 25. Toepasselijk recht en geschillen

25.1 Nederlands recht

Op de Voorwaarden en de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing. Indien de Overeenkomst is aangegaan met en de Diensten worden geleverd aan een Afnemer die is gevestigd buiten Nederland, en lokale wetgeving de toepasselijkheid van Nederlands recht uitsluit, dan zal lokale wetgeving van toepassing zijn.

25.2 Geschillen

Alle geschillen, onenigheden of vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst of deze Voorwaarden, of de niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid daarvan, worden aan de bevoegde rechter in Amsterdam voorgelegd. Indien de Overeenkomst is aangegaan met en de Diensten worden geleverd aan een Afnemer die is gevestigd buiten Nederland en deze voorwaarde geen gelding heeft onder lokaal recht, dan zullen alle geschillen, onenigheden of vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst of deze Voorwaarden, of de niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid daarvan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in de hoofdstad van het land waar de Overeenkomst is aangegaan met en de Diensten worden geleverd aan de Afnemer.

Artikel 26. Contact

Informatie kan worden verkregen of contact kan worden gelegd met leverancier via:  
E-mail:    info@pact-online.com   
Adres:     PACT-Online BV  
Statenhoek 15 1506 VL Zaandam

Start nu je privacy admistratie met 30 dagen GRATIS Pact

Profiteer van alle voordelen die Pact u te bieden heeft. Probeer Pact Privacy 30 Dagen Gratis! No Strings Attached.

Of...

Probeer de gratis Pact Privacy Demo

Boek een demo dag waarbij wij je persoonlijk door de Pact applicatie begeleiden en je op weg helpen met je privacy administratie.

avg vereniging onetrust dporganizer privacy valley Mine PrivacyOps Transcend privacy tools

Voordat u naar de PACT privacy applicatie gaat, vragen we u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.