Online privacy administratie - Start simple, finish fast Privacy Accounting Control Tracking

Te laat reageren

U krijgt een inzageverzoek binnen van een klant van u met onder meer de volgende vragen:

  • Verwerkt u mijn persoonsgegevens?
  • Wat het doel is van het gebruik van mijn gegevens.
  • Aan wie u de gegevens eventueel heeft verstrekt.
  • Welke passende waarborgen voor doorgifte u heeft getroffen als u deze gegevens heeft doorgegeven aan een ander land of aan een internationale organisatie.
  • Wat de herkomst is van de gegevens, als deze bekend is.
  • Hoe lang u de gegevens naar verwachting opslaat.
  • Of er sprake is van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering?

Ik beroep me voor mijn verzoek op artikel 12 en 15 eerste lid van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ik ontvang graag van u binnen een maand kopieën van de persoonsgegevens die ik vraag en antwoord op bovenstaande vragen. Op basis van de AVG mag u hiervoor geen kosten in rekening brengen.

Boetes

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is bevoegd om sancties op te leggen als een organisatie de privacywetgeving overtreedt. De belangrijkste sancties zijn de boete, de last onder dwangsom, de berisping en het verwerkingsverbod.

En wanneer mensen per post inzage in hun persoonsgegevens bij BKR willen, moet dat eenvoudig en met redelijke tussenpozen mogelijk zijn. BKR wierp te hoge drempels op voor inzage. Dat mag niet volgens de privacywetgeving. Daarom heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) BKR een boete opgelegd van 830.000 euro.

Lees boetes

te laat reageren Privacy geen tijd templates wizard avg gdpr onetrust one trust

Moeizaam proces

Wanneer je na het verzoek alle informatie bij elkaar wil vergaren dan bij je te laat. Zeker bij een onderneming met meerdere afdelingen kan het een langdurig proces zijn. Het vergaren van alle door de AVG verplichte informatie is een tijdrovend ⏳ proces en vergt een bepaalde deskundigheid. Deskundigheid met betrekking tot de AVG en kennis van de onderneming.

Privacy administratie bij de hand

Hoe handig is het om bij de beantwoording van de vragen alle belangrijke informatie bij elkaar te hebben. Op 1 plek 24/7 beschikbaar.

Kies voor een online privacy boekhoud pakket waarin je alle informatie op een rij hebt en niets kan vergeten. 

#privacy #register #compliance

TOP